Jak funguje francouzský vzdělávací systém?

Povinná školní docházka ve Francii je od 6 do 16 let. Do primárního cyklu vzdělávání se zahrnuje již předškolní vzdělávání v mateřských školách (3 – 6 let) a dále tzv. écoles élémentaires, které navštěvují žáci od 6 do 10 let (v české vzdělávací soustavě tomuto cyklu odpovídá 1. stupeň na základní škole).

Nižší sekundární vzdělávání se realizuje na tzv. collège (v české vzdělávací soustavě tomuto cyklu odpovídá 2. stupeň ZŠ a nižší gymnázium). Tyto školy navštěvují žáci ve věku 10 – 15 let. Ve Francii systém víceletých gymnázií neexistuje.

Vyšší sekundární vzdělávání se realizuje v rámci střední školy, tzv. lycea (fr. lycée). Tyto školy navštěvují studenti ve věku 15 – 18 let. Všeobecně i odborně vzdělávací obory jsou ukončeny francouzskou státní maturitní zkouškou.

Vedle středních škol ukončených maturitní zkouškou i ve Francii existují školy nabízející střední vzdělání s výučním listem.

Po ukončení střední školy mohou studenti pokračovat na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Jaké typy středních škol existují ve Francii?

Po ukončení studia na collège (15 let) mohou žáci pokračovat ve studiu na střední škole (lyceu). Podobně jako v České republice existují i ve Francii obory studia ukončené státní maturitní zkouškou. Rozdíl je ale ten, že studium trvá tři roky a studenti tedy maturují v 18 letech, o rok dříve než studenti na českých středních školách. Podle zvoleného oboru studia se rozlišují tři typy lyceí:

 • lycée général = gymnázium (úplné střední všeobecné vzdělání)
 • lycée technologique = střední odborná škola (úplné střední odborné vzdělání s maturitou)
 • lycée professionnel = střední odborné učiliště (úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou)

Jak je organizována výuka na středních školách ve Francii?

Ve Francii výuka probíhá od pondělí do pátku, na některých školách také v sobotu dopoledne. Ve středu odpoledne obvykle výuka není a studenti mají volno.

Vyučování začíná v 8 hod. ráno a trvá až do odpoledních hodin (zpravidla se končí kolem 16. -17. hod.).

Jedna vyučovací hodina trvá 55 min. Z důvodů organizace studia některé školy přistoupily ke zkrácení vyučovací hodiny u vybraných předmětů, nicméně celkový počet hodin odučených v daném předmětu za celý školní rok musí odpovídat schválenému učebnímu plánu pro daný ročník.

Učební plán povinně vyučovacích předmětů představuje v průměru 27 hodin týdně.

Oproti tradičnímu číslování ročníků studia na českých školách (vzestupně) se ve Francii názvy jednotlivých ročníků na lyceích číslují sestupně:

 • Seconde = 1. ročník
 • Première = 2. ročník
 • Terminale = 3. ročník

Které předměty se studenti učí na středních školách typu gymnázium (lycée général)?

1. Ročník Seconde

V ročníku Seconde mají všichni studenti ve svém rozvrhu zapsány tyto povinně vyučovací předměty (fr. enseignements communs)::

 • francouzština
 • dějepis
 • zeměpis
 • cizí jazyk
 • další cizí jazyk
 • matematika
 • fyzika
 • chemie
 • biologie
 • tělocvik
 • etická a občanská nauka
 • individuální příprava

Vedle těchto povinných předmětů si studenti volí další 1-2 povinně volitelné předměty (fr. enseignements d’exploration), příp. si mohou přibrat také 1 nepovinný předmět (fr. enseignement facultatif).

Učební plán v ročníku Seconde si můžete stáhnout zde.

Další informace o studiu v ročníku Seconde naleznete zde (vzdělávací portál francouzského ministerstva školství).

2. Ročník Première

Od ročníku Première se studium na gymnáziích (lycée général) dělí na tři větve (fr. série):

 • série L (= littéraire), tj. větev se zaměřením na cizí jazyky a literaturu (též humanitní větev)
 • série ES (= économique et sociale), tj. ekonomická a společenskovědní větev
 • série S (= scientifique), tj. přírodovědná větev

Ve všech výše uvedených větvích mají studenti v rozvrhu zapsány následující povinně vyučovací předměty (fr. enseignements communs):

 • francouzština
 • dějepis
 • zeměpis
 • cizí jazyk
 • další cizí jazyk
 • tělocvik
 • etická a občanská nauka
 • mezipředmětový seminář
 • individuální příprava

K těmto povinným předmětům se přibírají další 3 povinné předměty specializace (fr. enseignements spécifiques):

 • série L: francouzská literatura, četba literárních textů v cizím jazyce, přírodní vědy (fr. "sciences")
 • série ES: společenské a ekonomické vědy, matematika, přírodní vědy (fr. "sciences")
 • série S: matematika, fyzika, chemie, biologie (příp. inženýrské vědy)

Dále si studenti volí ještě 1 povinně volitelný předmět specializace (pouze větve "L" a "S") a příp. také 1-2 nepovinné předměty.

Učební plány v ročníku Première si můžete stáhnout kliknutím na zvolené zaměření studia:

Další informace o studiu v ročníku Première naleznete zde (vzdělávací portál francouzského ministerstva školství).

Zde si prohlédněte srovnávací tabulku vzdělávací soustavy ve Francii a v ČR (v sekundárním vzdělávání v ČR je zohledněno pouze vzdělávání ukončené maturitní zkouškou).

3. Ročník Terminale

Poslední (třetí) ročník studia se nazývá classe de terminale. Vedle společného základu, který je jednotný pro všechny větve studia (tzn. ES, L a S), obsahují jednotlivé učební plány další povinné resp. povinně volitelné předměty specializace.

Na konci ročníku terminale se skládá maturitní zkouška z ostatních předmětů. Stejně jako v případě maturitní zkoušky na konci ročníku première se i maturitní zkoušky v ročníku terminale konají dle jednotného zkušebního schématu, tzn. že např. studenti přírodovědné větve (terminale S) skládají maturitní písemnou zkoušku z matematiky ve stejný den a ve stejném čase v celé Francii.

V každém ročníku studia mají samozřejmě studenti také možnost zvolit si jeden příp. dva nepovinné předměty. V ročníku teminale lze také z nepovinných předmětů složit maturitní zkoušku.

Jaké cizí jazyky se studenti ve Francii učí?

Ve Francii se na střední škole studenti učí povinně dva cizí (živé) jazyky (fr. langues vivantes, ve zkratce LV).

První cizí jazyk (zpravidla angličtina) se vyučuje povinně již od 2. třídy na école élémentaire (základní škola).

Povinná výuka dalšího cizího jazyka začíná v předposledním ročníku na collège (pro srovnání: jedná se o ekvivalent 8. třídy na základní škole v ČR). Nejčastěji se jedná o němčinu a španělštinu.

Na střední škole studenti pokračují ve studiu obou těchto cizích jazyků. V rámci povinně volitelných resp. nepovinných předmětů mají možnost zvolit si ještě jeden cizí jazyk (italština, portugalština, ruština, čínština, japonština aj.), vždy ovšem záleží na možnostech školy (aprobovaní učitelé apod.).

Co se týče studentů z České republiky, kteří budou vysláni ke studiu na lyceum do Francie (zpravidla se tito studenti na české škole učí pouze anglicky a francouzsky), pro ty se stává francouzština vyučovacím, nikoli cizím jazykem, tzn. že ve svém rozvrhu budou mít angličtinu jako prioritní cizí jazyk (fr. "LV1"). Ti ze studentů, kteří se již v České republice učí nějaký další cizí jazyk (kromě AJ a FJ), v něm mohou pokračovat i na lyceu, a sice za předpokladu, že škola daný jazyk nabízí jako další cizí jazyk (fr. "LV2"), příp. si mohou zvolit jiný cizí jazyk v rámci povinně volitelných nebo nepovinných předmětů.

Maturitní zkouška

Vzhledem ke svému rozsahu a své náročnosti je ve Francii maturitní zkouška rozdělena do dvou let studia:

1. Ročník première

První část maturitní zkoušky se koná již na konci druhého ročníku studia, tj. v ročníku première :
 • všichni studenti povinně maturují písemně i ústně z francouzského jazyka a literatury
 • všichni studenti konají ústní obhajobu ročníkové práce v předmětu "travaux personnels encadré" (zkr. TPE)
 • studenti větve ES (ekonomické a společenskovědní zaměření) a dále studenti větve L (humanitní zaměření) maturují také písemně z přírodovědného předmětu (fr. "sciences")

2. Ročník terminale

Z ostatních předmětů se pak maturuje na konci posledního ročníku studia, tj. v ročníku terminale (seznam předmětů, ze kterých se skládá maturitní zkouška, se liší podle zvolené větve studia ES, L nebo S).

Ve Francii se skládá státní maturitní zkouška podle jednotného zkušebního schématu. To znamená, že na všech středních školách se písemné maturitní zkoušky v dané větvi studia (ES, L a S) konají ve stejný den a ve stejném čase. Témata písemných zkoušek jsou totožná pro všechny studenty v dané větvi.

Další informace o maturitní zkoušce naleznete v následujících odkazech (stránky jsou ve francouzštině):