Studium v bilingvních sekcí

Průběh studia

Studium na bilingvních sekcích je šestileté a je zakončeno bilingvní maturitní zkouškou.

V 1. a 2. ročníku studia probíhá intenzivní výuka francouzského jazyka v rozsahu 10 hodin týdně. Vyučovacím jazykem v ostatních předmětech je jazyk český.

Od 3. do 6. ročníku studia se vedle rozšířené výuky francouzského jazyka a literatury vyučují ve francouzštině vybrané nejazykové předměty: matematika, fyzika, chemie, dějepis a zeměpis.

Česko-francouzské bilingvní sekce neposkytují čistě jazykové vzdělání, ale orientují se převážně na přírodovědné předměty a zároveň studentům umožňují dosáhnout vynikající úrovně v mluvené i psané francouzštině. Jedinečnost tohoto studia spočívá ve spojení dvou pedagogických přístupů – „české tradice“, která klade důraz na encyklopedické znalosti, a „francouzského přístupu“, který rozvíjí argumentační strategie. Jinými slovy lze toto studium označit jako „bikulturní“.

Hodnocení žáků a bilingvní maturita

Na konci 5. ročníku studenti skládají první část maturitní zkoušky z předmětu Francouzský jazyk a literatura (písemná a ústní zkouška).

Na konci 6. ročníku studenti skládají bilingvní maturitní zkoušku z ostatních předmětů:

- český jazyk a literatura: písemná a ústní zkouška a didaktický test (komplexní zkouška)
- matematika: písemná zkouška ve francouzštině
- dvě zkoušky z nejazykových předmětů ve francouzštině: zkouška je kombinovaná a skládá z písemné a ústní zkoušky (student si volí dva z francouzsky vyučovaných předmětů: fyzika, chemie, dějepis, zeměpis)

Zadání písemných zkoušek je totožné na všech bilingvních sekcích v České republice a koná se podle společného schematu, tj. ve stejný den a ve stejném čase.

Kam dál po bilingvní maturitě?

Všichni absolventi bilingvních sekcí si přejí pokračovat ve studiu na vysoké škole. Průměrná úspěšnost při přijímacích zkouškách je 97 % (celorepublikový průměr činí 50 %). Vybírají si zpravidla studium filologie, ekonomie, politologie, medicíny, práv, přírodovědných nebo technických oborů.

Čtyři vysoké školy v České republice nabízejí absolventům těchto sekcí další obory vzdělání ve francouzštině a možnost pokračovat na vysokoškolské úrovni v cestě za špičkovým vzděláním, a to v oblasti managementu, ekonomie, práva, veřejné správy a společenských věd.

Pro více informací o těchto frankofonních oborech viz zde.

Přijímací řízení

Do prvního ročníku bilingvní sekce se mohou hlásit žáci ze 7. ročníku základní školy nebo odpovídajícího ročníku osmiletého gymnázia (sekunda).

Výběr žáků se provádí na základě výsledků z předchozího studia nebo vykonáním přijímací zkoušky (test z českého jazyka a matematiky a test studijních předpokladů). Přijímací řízení si organizuje každá škola zvlášť a žáky vybírá podle nejlepších dosažených výsledků.

Více o podmínkách přijetí ke studiu se dozvíte na konkrétní bilingvní sekci.

Předchozí znalost francouzštiny není nevyžadována.