Všeobecné podmínky k přijetí ke studiu

Uchazeči jsou vybírání na základě celostátního výběrového řízení konaného v České republice. Výběr je dvoukolový:

 • cca pol. března: písemný test z francouzštiny
 • cca pol. dubna: pohovor před komisí (pouze nejlépe umístění uchazeči po 1. kole)

Každý uchazeč o studium musí:

 • mít českou státní příslušnost nebo mít v České republice trvalý pobyt
 • být žákem školy zapsané v rejstříku škol MŠMT
 • být žákem 9. ročníku základní školy nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích)
 • mít dobrou znalost francouzského jazyka (úroveň B1 podle SERRJ)
 • studovat další cizí jazyk (angličtina, němčina, španělština)

Carnotovo lyceum v Dijonu přijímá ke studiu dívky i chlapce.

Lyceum Alphonse Daudeta v Nîmes přijímá ke studiu pouze dívky.

Výběrové řízení k přijetí ke studiu vyhlašuje české ministerstvo školství (MŠMT) každý rok během listopadu/prosince školního roku na další školní rok. Pro získání dalších informací sledujte webové stránky servisní organizace MŠMT Dům zahraniční spolupráce (Akademická informační agentura).

Ke stažení:

 

Oba materiály laskavě poskytl Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii.

Výběrové řízení pro školní rok 2019/2020

Oznámení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o výběrovém řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a v Nîmes ve Francii od školního roku 2019/2020

 

Základní informace

Studium trvá tři roky a probíhá na Carnotově lyceu v Dijonu a na Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes. Vzdělávání odpovídá studiu na střední škole gymnaziálního typu a je zakončeno francouzskou státní maturitní zkouškou, jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky.

Po návratu do ČR je maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a v Nîmes uznána MŠMT ČR jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v ČR.

Během školního roku (září-červen) jsou žáci/žákyně ubytováni/y v internátě lycea a stravují se ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře). Francouzská strana hradí většinu pobytových nákladů a poskytuje většinu učebních pomůcek. Rodiče českých žákyň v Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes přispívají na pobytové náklady, které zahrnují i kompletní pojištění nákladů na zdravotní a úrazovou péči, částkou 1.000,- EUR /školní rok. Rodiče žáků a žákyň v Carnotově lyceu v Dijonu přispívají na pobytové náklady částkou 500,- EUR /školní rok a kromě toho uzavírají pro své dítě u některé z českých pojišťoven pojištění pro případ nemoci, úrazu, repatriace a škody způsobené jiné osobě.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR hradí cestu autobusem z Prahy do Dijonu resp. do Nîmes na začátku a na konci každého školního roku. Další příp. dopravu mezi ČR a Francií v průběhu školního roku (školní prázdniny) hradí rodiče žáků.

Ke studiu v Dijonu jsou přijímáni chlapci i dívky (celkem 6); do Nîmes pouze dívky (celkem 4).

 

Výběrové řízení

Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují výběrovým řízením.

Ve školním roce 2019/2020 proběhne toto řízení v následujících termínech:

 

 • 1. kolo: 13. března 2019 formou písemných zkoušek z francouzského jazyka (porozumění textu a písemný úkol, 90 minut na vypracování).
 • 2. kolo: v dubnu nebo květnu 2019 formou pohovoru (v rozsahu 15-20 minut). K pohovoru budou přizváni pouze uchazeči/uchazečky, kteří/které se umístí na předních místech v písemné části výběrového řízení. Kromě dobré úrovně znalosti francouzštiny bude přihlédnuto také k dosaženým známkám z matematiky a dalších předmětů v rámci předchozího studia, resp. školní docházky. Posuzovat se bude také motivace, studijní projekt a celková zralost žáka/žákyně.

Ústní části výběrového řízení se zúčastní zástupci obou francouzských lyceí, francouzské územní samosprávy, Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Podmínky přijetí k výběrovému řízení

Uchazeč/ka musí splňovat každou z následujících podmínek:

 

 • je občanem/občankou České republiky nebo má trvalý pobyt v České republice,
 • je žákem/žákyní školy, která je zařazena do sítě škol MŠMT,
 • je žákem/žákyní 9. ročníku základní školy nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích),
 • ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl/a schopen/schopna se po krátké aklimatizaci učit všem vyučovacím předmětům ve francouzštině, tzn. nejméně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
 • studuje další cizí jazyk (angličtina, němčina nebo španělština),
 • dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8 (přičemž známka z francouzského jazyka a matematiky nebude horší než 2 – chvalitebně),
 • vyplní on-line registrační formulář a písemnou přihlášku k zařazení do výběrového řízení (viz níže bod 4),
 • předloží lékařské osvědčení o zdravotním stavu.

 

Žáci, pro které by příspěvek 500,- EUR/1.000,- EUR za školní rok mohl být překážkou pro podání přihlášky do výběrového řízení, mohou v případě přijetí ke studiu zažádat o podporu Lycejní stipendijní fond. Tento fond je zřízen Spolkem bývalých studentů českých sekcí ve Francii.

 

Žádosti o zařazení do výběrového řízení

 • Vyplněnou písemnou přihlášku k výběrovému řízení ke studiu (včetně požadovaných příloh a písemného doporučení ředitele školy, kterou žák/žákyně navštěvuje, a případně kopie diplomu zkoušky B1, zašlou rodiče uchazečů nebo jejich zákonní zástupci,

do 15. února 2019 na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

odbor mezinárodních vztahů

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

 

MŠMT ČR upozorňuje, že neúplné žádosti ani žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Vyrozumění o výsledku písemných zkoušek, případně pozvánku k pohovoru v případě postupu do 2. kola výběrového řízení (pohovor) obdrží uchazeči a uchazeči/uchazečky e-mailem prostřednictvím Akademické informační agentury DZS MŠMT, na jejíž internetové adrese www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia-MSMT je toto oznámení včetně on-line registračního formuláře, písemné přihlášky i osvědčení o zdravotním stavu zveřejněno.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

Úplné znění Oznámení MŠMT si můžete stáhnout zde.

 

Dokumenty k vyplnění pro uchazeče o studium:

 

Všichni zájemci o studium ve Francii jsou srdečně zváni na informační schůzku, která se bude konat v pondělí 10. prosince 2018 a v pátek 11. ledna 2019 vždy od 17:30 hodin na Francouzském institutu v Praze.

Archiv písemných testů z francouzštiny

Stáhněte si zadání písemných testů z francouzštiny: