Všeobecné podmínky k přijetí ke studiu

Uchazeči jsou vybírání na základě celostátního výběrového řízení konaného v České republice. Výběr je dvoukolový:

  • cca pol. března: písemný test z francouzštiny (porozumění textu a slohové cvičení)
  • cca pol. dubna/ začátek května: pohovor před komisí (pouze nejlépe umístění uchazeči po 1. kole a žáci, kteří jsou držiteli jazykového certifikátu DELF B1 v momentě podání přihlášky)

Každý uchazeč o studium musí:

  • mít českou státní příslušnost nebo mít v České republice trvalý pobyt
  • být žákem školy zapsané v rejstříku škol MŠMT
  • být žákem 9. ročníku základní školy nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích)
  • mít dobrou znalost francouzského jazyka (úroveň B1 podle SERRJ)
  • studovat další cizí jazyk (angličtina, němčina, španělština) 
  • dosáhnout v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8 (přičemž známka z francouzského jazyka a matematiky nebude horší než 2 - chvalitebně)
     

Carnotovo lyceum v Dijonu přijímá ke studiu dívky i chlapce.

Lyceum Alphonse Daudeta v Nîmes přijímá ke studiu pouze dívky.

Výběrové řízení k přijetí ke studiu vyhlašuje české ministerstvo školství (MŠMT) každý rok během listopadu/prosince školního roku na další školní rok. Pro získání dalších informací sledujte webové stránky servisní organizace MŠMT Dům zahraniční spolupráce (Akademická informační agentura).


Další informace o tomto studiu naleznete na stránkách Sdružení bývalých studentů českých a československých sekcí v Dijonu, Nîmes a Saint-Germain-en-Laye:

Výběrové řízení pro školní rok 2020/2021

Podmínky výběrového řízení pro uchazeče do Dijonu a Nîmes na školní rok 2020/2021 jsou k prostudování na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vyplněnou písemnou přihlášku zašlou uchazeči na adresu Ministerstva školství nejpozději do 14. února 2020. Písemná zkouška se bude konat ve středu 11. března 2020.

Archiv písemných testů z francouzštiny

Stáhněte si zadání písemných testů z francouzštiny: