FAQ

1. Kolik stojí Rok ve Francii?
2. Kde studenti bydlí?
3. Kde se studenti stravují?
4. Hostitelská rodina
5. Návraty domů a prázdniny
6. Zdraví a pojištění
7. Známkování a vysvědčení
8. Učebnice
9. Studium v ČR (přerušení studia či IVP?)

 

1. Kolik stojí Rok ve Francii?

Náklady na pobyt studenta ve Francii hradí rodiče studenta. Francouzský institut v Praze na tento studijní pobyt nenabízí žádná stipendia.

Takto zhruba vypadá roční rozpočet (jedná se o orientační částky):

 • tzv. "frais d’internat" (= ubytování v internátě školy a stravování ve školní jídelně 3x denně od pondělí do pátku: snídaně, obědy, večeře): 1.500 € až 2.000 €/školní rok (září – červen)
 • víkendy v hostitelských rodinách: cca 50 €/víkend (asi 1600 €/školní rok)
 • cestovní pojištění do zahraničí: cca 100 €/školní rok

Dále je nutné připočítat následující náklady:

 • doprava (na začátku a na konci školního roku a během prázdnin – 4 krát v průběhu školního roku)
 • kapesné: cca 40,- €/měsíc
 • učebnice (zpravidla ale mají studenti možnost bezplatné zápůjčky od školy)

Podpora ve financování:

Žadatelé o podporu na financování části nákladů na studium ve Francii se mohou obrátit na zřizovatele školy, jejímiž jsou studenty. Někteří zřizovatelé (kraje, církve, soukromé osoby) poskytují v rámci své vzdělávací politiky granty studentům vyjíždějícím na zahraniční školu.

Studenti z pražských škol mohou žádat o grant Nadační fond Cesta ke vzdělání.

 

2. Kde studenti bydlí?

Ubytování českých studentů je zajištěno v internátě školy od pondělí do pátku. Jestliže se výuka koná také v sobotu, studenti zůstávají ubytováni na internátě z pátku na sobotu. Internáty jsou součástí školního kampusu.

Některé internáty umožňují studentům příjezd po víkendu již v neděli večer.

Studenti bydlí ve dvou až čtyřlůžkových pokojích (zvlášť chlapci a zvlášť dívky).

Rodiče studentů hradí režijní náklady na internát, tzv. "frais d’internat" (tj. ubytování a stravování ve školní jídelně). Tyto náklady se pohybují v rozmezí 1.500 € až 2.000 € za celý školní rok. Platby se provádějí ve třech fakturách (poměrná částka za každý trimestr zvlášť) formou bezhotovostní mezinárodní platby (SEPA).

V průběhu školního roku zasílá lyceum rodičům studentů celkem 3 faktury:

 • v průběhu měsíce září: faktura za 1. trimestr (září-prosinec)
 • v průběhu měsíce ledna: faktura za 2. trimestr (leden-březen)v průběhu měsíce dubna: faktura za 3. trimestr (duben-červen)

Během víkendů (mimo školní prázdniny) bydlí většina studentů u francouzských hostitelských rodin.

 

3. Kde se studenti stravují?

Čeští štředoškoláci mají zajištěné snídaně, obědy a večeře ve školní jídelně. Poplatek za stravu je zahrnut v tzv. "frais d’internat" (viz výše). Během víkendů se studenti stravují ve svých hostitelských rodinách, což je velmi dobrá příležitost k poznání francouzského stolování i k ochutnání místních specialit.

 

4. Hostitelská rodina

Hostitelská rodina si studenta bere na víkendy (mimo školní prázdniny) respektive v době, kdy je zavřený internát.

Hostitelskou rodinu vybírá zpravidla lyceum; většinou se jedná o rodiny studentů školy nebo profesory lycea. Není pravidlem, že se jedná o jednu rodinu na celý školní rok (např. proto, že se rodina nemůže zavázat hostit studenta během celého roku), ale student může během studia vystřídat i více rodin (např. tím, že bude mít každý "trimestr" jinou hostitelskou rodinu).

Čeští studenti se vracejí domů během školních prázdnin (podzimní "dušičkové" prázdniny, vánoční prázdniny, zimní prázdniny, jarní prázdniny).

Před samotným dojezdem do Francie dostanou studenti kontakt na hostitelskou rodinu, se kterou by se měli co nejdříve spojit.

Náklady na pobyt v hostitelské rodině:

Náklady na pobyt v hostitelské rodině představují zpravidla částku 50,- eur za víkend. Konkrétní částka záleží na lokalitě a na tom, zda lyceum např. požádá o zprostředkování hostitelských rodin místní agenturu (v tomto případě může být cena i mírně vyšší).

Je na rodičích studenta a francouzské hostitelské rodině, aby se mezi sebou domluvili:

 • o jakou konkrétní částku se bude jednat
 • jakým způsobem se bude tato částka hradit (zda v hotovosti, nebo bankovní převodem)
 • v kolika splátkách (např. každý týden, každý měsíc nebo čtvrtletně)

 

5. Návraty domů a prázdniny

Čeští studenti se vracejí do České republiky na školní prázdniny. Celkem jsou ve Francii čtyři období větších prázdnin:

 • Dušičky : 2 týdny
 • Vánoce : 2 týdny
 • Zimní : 2 týdny (únor-březen)
 • Jaro : 2 týdny (duben-květen)

(Termíny dušičkových a vánočních prázdnin jsou stejné pro celou Francii, zato zimní a jarní prázdniny se liší podle jednotlivých akademií – prostudujte si školní kalendář na rok 2020-2021).

Upozorňujeme, že během školních prázdnin internáty zavírají, a studenti tak nemohou zůstat ve Francii. Čtyři přesuny do České republiky a náklady s nimi spojené doporučujeme rodičům plánovat s časovým předstihem.

N.B.: Ve Francii je školní rok stanoven mnohem pevněji než v České republice. Většina francouzských škol tak netoleruje příliš častou absenci žáků, a to platí bez výjimky i pro cizince. Doporučujeme všem rodičům, aby si harmonogram školního roku prostudovali s předstihem a včas naplánovali přesuny svých dětí.

 

6. Zdraví a pojištění

Každá střední škola ve Francii má vlastní ošetřovnu (fr. infirmerie) pro případ, kdyby se studentům udělalo během dne nevolno nebo se zranili.

V případě zdravotních problémů se tedy o studenta postará kvalifikovaný ošetřující personál, vyžaduje-li to zdravotní stav studenta, je přivolán školní lékař. V případě nutné hospitalizace či jiných zákroků je vyžadován u nezletilého studenta také souhlas jeho rodičů.

Před odjezdem do Francie jsou studenti povinni předložit Francouzskému institutu v Praze kopii pojistné smlouvy, která potvrzuje, že jim bylo sjednáno na celou dobu jejich pobytu v zahraničí cestovní pojištění, a to v následujícím rozsahu:

 • léčebné výlohy vč. Hospitalizace
 • repatriace
 • trvalé následky úrazu a smrt úrazem
 • odpovědnost za škodu

Jako doplňkové pojištění lze také sjednat např. pojištění zavazadel, pojištění osobních dokladů apod.

 

7. Známkování a vysvědčení

Vzhledem k tomu, že český student bude řádně zapsán ke studiu jako jeho francouzští spolužáci, bude mít také stejné povinnosti jako oni, tzn. bude dostávat domácí úkoly a vykonávat písemné/ústní zkoušky v průběhu školního roku.

Školní rok se ve Francii dělí na tři klasifikační období, tzv. trimestre, tzn. že studenti dostanou v průběhu školního roku celkem tři vysvědčení (fr. bulletin scolaire).

(příklad francouzského vysvědčení)

 

8. Učebnice

Ve většině případů zapůjčuje škola učebnice svým studentům zdarma na celý školní rok příp. studenti složí na začátku školního roku kauci, která je jim vrácena na konci školy, kdy se učebnice vracejí. Pokud studenti nemají možnost bezplatné zápůjčky, mohou si zakoupit již použité učebnice v rámci školou organizované burzy knih. Existují také školy, kde studenti dostanou zdarma kartu s nabitým kreditem, která slouží k nákupu nových učebnic ve smluvních knihkupectvích.

 

9. Studium v ČR (přerušení studia či IVP?)

Rozlišují se dva případy:

 1. Student přeruší studium v ČR po dobu studia na lyceu ve Francii, tzn. že přestane být studentem své kmenové školy. Po svém návratu do ČR student buď pokračuje v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, anebo pokračuje se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti (tzn. že pokračuje se stejnou třídou, do které chodil předtím, než odjel studovat do Francie). Odpovídající znalosti se ověřují formou rozdílových („komisionálních“) zkoušek, a to v průběhu školního roku (např. během prázdnin, kdy se student vrací domů do ČR) nebo na konci letních prázdnin resp. na začátku nového školního roku. O tom, z jakých předmětů student koná rozdílové zkoušky, rozhoduje ředitel školy. Všechny potřebné informace naleznete zde.
 2. Student má individuální vzdělávací plán, tzn. že studium v ČR nepřerušuje a souběžně s výukou na lyceu ve Francii plní školní povinnosti i vůči své kmenové škole (např. formou samostudia, e-mailových konzultací s vyučujícím v ČR apod.). I v tomto případě student koná rozdílové zkoušky z předmětů, které stanoví ředitel školy.
V každém případě je doporučováno, aby si student, který od září nastoupí ke studiu na lyceum ve Francii, předem dojednal s ředitelem své školy, zda po dobu svého studia na střední škole ve Francii bude přerušovat studium v České republice, nebo zda bude mít individuální vzdělávací plán.